Makkelijk en direct een website maken

Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van Netpage® hebben betrekking op alle door Netpage® aangeboden diensten.
 
1. Definities van benoemde onderdelen
 
1.1 De Algemene voorwaarden van Netpage® hebben betrekking op alle vormen van de diensten die door Netpage® worden aangeboden. Onder deze diensten, vallen onder andere maar niet uitsluitend; abonnementen, webhosting, websites, communicatie, domeinnamen, mail, onderhoud en alle andere bijkomende en aanverwante onderdelen waarmee Netpage® zich mee bezigt.
1.2 De opdrachtgever/ wederpartij, zoals deze in de Algemene Voorwaarden bedoeld wordt, is de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst tot levering van producten en of diensten van Netpage® wordt aangegaan. Hieronder vallen tevens gebruikers die kosteloos van de diensten gebruik maken.
1.3 Producten en diensten van Netpage® ,zijn de door Netpage® te exploiteren producten en diensten waarbij door de opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie digitaal kan worden geraadpleegd en waarmee digitale berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden. De productie, plaatsing en huur van websites, de huur en registratie van een domein, de promotie van een website, email en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten zijn onderdelen van deze te exploiterende (niet) betaalde producten en diensten van Netpage®.
1.4 Een opvereen komst wordt gesloten door wederzijdse acceptatie, schriftelijk dan wel elektronisch per e-mail bevestigd, van levering van een of meer producten of diensten van Netpage®.
1.5 Een Content Management Systeem stelt een gebruiker instaat om bepaalde delen van een website te beheren en aan te passen. Het systeem is erop gericht om als hulpmiddel te fungeren om gegevens aan een website toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Het CMS is niet bedoeld om documenten of data te beheren.
1.6 Een Licentieovereenkomst bestaat uit de overeenkomst en/of rechtsbetrekking die betrekking heeft op de op de terbeschikkingstelling van een of meer van Netpage® Software modules, domeinnaam of aanverwante diensten.
1.7 De Licentienemer is de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Netpage® een overeenkomst/ licentie heeft gesloten.
1.8 Het internet is een wereldwijd netwerk van computers die via het World Wide Web (WWW) met elkaar in verbinding staan.
1.9 Internetsite of website is de toepassing op het Internet die met behulp van een programma kan worden gebruikt en doorgaans bestaat uit een Homepagina met een specifiek URL-adres (domeinnaam) en waar achter de pagina’s vaak een aantal subpagina’s worden weergegeven.
Men kan stellen dat de homepagina/ page, de openingspagina van een Internetsite is en deze in de regel meerdere onderliggende pagina’s bevat.
1.10 Indien er over een module of uitbreiding wordt gesproken, dan heeft dit betrekking op de verzameling pagina’s die tot een eenheid behoren en die een specifieke functie op een website uitoefent. Dit kunnen bijvoorbeeld , maar niet uitsluitend, alle pagina’s die een bijdrage leveren tot het goed functioneren van een digitale agenda, gastenboek, fotoalbum, webwinkel, etc zijn.
 
2. Toepassing op Algemene Voorwaarden
 
2.1 Mits er in onderlinge overeenstemming tussen Netpage® en de opdrachtgever niet schriftelijk wordt afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht, dienst of overeenkomst van of met Netpage®.
2.2 Door een overeenkomst met Netpage® aan te gaan, doet de opdrachtgever afstand van eventueel eigen gehanteerde voorwaarden hoe ook genaamd. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Netpage® zijn uitsluitend de door Netpage® gehanteerde voorwaarden van toepassing.
2.3 Netpage® is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gedane wijzigingen hebben tevens betrekking op reeds gesloten overeenkomsten. Een wijziging treedt in werking na een maand na bekendmaking of nader aangegeven datum. De wijziging zal door middel van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de webpagina's van Netpage® gecommuniceerd worden. Indien de Afnemer/ opdrachtgever/ licentienemer de wijziging van de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, dan kan deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging bezwaar aantekenen. De Afnemer/ opdrachtgever/ licentienemer heeft bij noemenswaardige veranderingen in de Algemene Voorwaarden het recht de overeenkomst bij aangetekend schrijven op te zeggen, per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de Afnemer/ opdrachtgever/ licentienemer geacht de wijzigingen - stilzwijgend - te hebben aanvaard.
2.4 Netpage® legt de gegevens van natuurlijke personen vast voor de uitvoering van de (abonnement/ licentie) overeenkomsten en wanneer personen in het kader van dienstverlening contact hebben met Netpage®. De gegevens worden gebruikt om een overeenkomst uit te voeren en om personen te informeren over producten en diensten van Netpage®. De verstrekking van informatie vanuit Netpage® wordt indien gewenst, op verzoek van de ontvanger, stop gezet.
2.5 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende Netpage® websites, domeinen, email en software en op alle daartoe door Netpage® gedane aanbiedingen en/of offertes.
 
2.6 Netpage® verleent aan Licentienemer/ opdrachtgever een niet-exclusieve en niet overdraagbare licentie met betrekking tot het gebruik van de online software van Netpage® die tot doel heeft, het creëren en beheren van een website. De licentie geeft de gebruiker de bevoegdheid om de software van Netpage® te gebruiken, maar houdt geen overdracht van auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht in.
 
3. Aanbiedingen en Offertes
 
3.1 De offertes en prijsopgaven die door Netpage® worden gecommuniceerd, zijn geheel vrijblijvend, tot er vanuit Netpage® schriftelijk of per email anders vermeld wordt.
3.2 Een aanbieding of offerte die door Netpage® wordt gedaan, heeft, tenzij anders vermeld, een maximale geldigheidsduur van 7 dagen.
 
3.3 Overeengekomen levertijden kunnen niet beschouwd worden als een fatale termijn, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. In geval van een niet tijdige prestatie dient Netpage®  derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, alvorens Netpage®  in verzuim raakt.
3.4 De opdrachtgever wordt geacht op eerste verzoek van Netpage®  daartoe alle documentatie en/of informatie te verstrekken die noodzakelijk is voor de registratie en/of verhuizing van een domeinnaam. Bij het uitblijven van verstrekking van de nodige informatie, heeft Netpage®  het recht de toegekende domeinnaam registratie van de opdrachtgever ongedaan te maken of de registratie procedure te staken en de overeenkomst te beëindigen. De opdrachtgever machtigt Netpage®  voor het doen van deze rechtshandeling uit zijn naam, het geen echter niet betekent dat Netpage®  verantwoordelijk kan worden gehouden voor het uit eigen beweging versturen van benodigde informatie naar de betreffende instanties. De eindverantwoordelijkheid hiervoor ligt te allen tijde bij de opdrachtgever.
 
4. Aanvang van een overeenkomst
 
4.1 Een overeenkomst met Netpage®  komt tot stand op het moment dat de volgende punten zijn voldaan;
4.1.1 Een opdrachtgever heeft zich via een website bij het programma geregistreerd en de algemene voorwaarden geaccepteerd en aan Netpage®  opgestuurd. Dit kan via email/ post/ fax, etc. Hierna kan de gebruiker vanuit zijn account verdere overeenkomsten aangaan door diensten en producten te bestellen. De algemene voorwaarden hebben op alle bestelde onderdelen betrekking.
4.1.2 De ontvangst en acceptatie van de aanmelding door Netpage®  schriftelijk dan wel per email aan opdrachtgever is bevestigd.
4.1.3 Het verschuldigde bedrag op de rekening van Netpage®  te Den Haag is bijgeschreven.
4.2 Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk c.q. per email geschieden.
 
5. Duur en beëindiging van een overeenkomst
 
5.1 De overeenkomst gaat in per besteldatum van het product of de dienst door opdrachtgever en wordt tenzij anders is overeengekomen aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 12 maanden.
 
5.2 De overeenkomst wordt na het verstrijken van deze termijn en na het contacteren van de opdrachtgever voor dezelfde duur verlengd. Indien de kosten voor de te leveren dienst vooraf niet door de gebruiker zijn voldaan zal de dienst vanuit Netpage® niet worden verlengd.
 
5.3 De opzegging van een overeenkomst door de opdrachtgever, dient minimaal twee 2 kalendermaanden voor het einde van de overeengekomen termijn te geschieden. Het niet betalen van diensten wordt tevens gezien als een opzegging van het product. Het eventueel veloren gaan van rechten op een domeinnaam of content van een website kan Netpage® niet worden aangerekend.
5.4 Netpage®  heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Indien de opdrachtgever enige verplichting aan Netpage®  niet nakomt kan Netpage®  de overeenkomst onmiddellijk en zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5.5 Netpage®  is gerechtigd om eenzijdig overeenkomsten aan het eind van de contracttermijn die op dat moment van toepassing is te ontbinden.
5.6 Netpage®  heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
5.6.1 Een opdrachtgever/ gebruiker informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet en regelgeving;
5.6.2 Een opdrachtgever/ gebruiker informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
5.6.3 Een opdrachtgever/ gebruiker informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.
5.6.4 Een opdrachtgever onverantwoord en maatschappelijk onacceptabele content via een dienst van Netpage®  communiceert.
5.7 De aangeboden diensten van Netpage®  mogen alleen worden aangewend voor doeleinden die niet strijdig zijn met de Wet, de openbare orde, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend de volgende handelingen en gedragingen:
5.7.1 Het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of anderszins handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
5.7.2 Het verspreiden van kinderpornografie.
5.7.2 Het verspreiden van ongewenste/ gedwongen pornografie.
5.7.3 Het uiten van racistische leuzen.
5.7.4 Het aanzetten tot oproer, haat en of terrorisme.
5.7.5 Het zonder toestemming binnendringen van andere computers op het Internet (hacken) Indien de bovenstaande handelingen en of gedragingen door een opdrachtgever/ gebruiker worden uitgevoerd, dan heeft Netpage®  het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder enige financiële vergoedingen te beëindigen.
5.8 Indien naar het redelijk oordeel van Netpage®   als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een buiten haar macht liggende omstandigheid, nakoming door Netpage®   zonder tekortkoming niet mogelijk is of zal zijn, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.
5.9 Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan; oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, terrorisme, boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, storingen in (data)netwerken, technische storing, technische storing bij derde, maatregelen van
overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, brand, atoomkernreacties, machinebreuk en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst door Netpage®  naar redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden.
5.10 Indien Netpage®   bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het geleverde c.q. het leverbare afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
5.11 Indien het een abonnement van een natuurlijk persoon betreft, eindigt het abonnement op het tijdstip, waarop het overlijden van deze persoon aan Netpage®  wordt medegedeeld. Restitutie van het abonnementsbedrag voor de niet verstreken abonnementsperiode kan niet worden uitbetaald
 
6. Levering van dienst en product
 
6.1 Na de totstandkoming van de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen van de opdrachtgever zal Netpage®   zo spoedig mogelijk overgaan tot de levering van de diensten zoals vermeld in de overeenkomst. Indien Netpage® voor de levering van een dienst afhankelijk is van derden/leveranciers is Netpage® niet aansprakelijk voor late levering, tenzij late levering uitsluitend veroorzaakt wordt door Netpage® en Netpage® bovendien aansprakelijk is op grond van de in deze Algemene Voorwaarden beschreven bepalingen.
6.2 De leveringstermijn die met Netpage® overeengekomen wordt, is niet fataal. Mocht de opdrachtgever bij aanvang van de overeenkomst menen dat Netpage®  haar diensten niet tijdig ter beschikking heeft gesteld, dan dient de opdrachtgever Netpage® in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te geven alsnog tot levering over te gaan. Mocht opnieuw levering wegens aan Netpage®  verwijtbare omstandigheden uitblijven, dan is de opdrachtgever uitsluitend gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en heeft hij uitsluitend recht op restitutie van reeds betaalde gelden voor de betreffende diensten.
6.3 Bij aanvraag en registratie van een domeinnaam dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van ongeveer een week.
6.4 Alle informatie, waaronder onder andere adviezen, ideeën, suggesties, voorstellen, meningen en/of instructies, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld, evenwel kunnen Netpage®  en betrokkenen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Netpage®   en betrokkenen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar eigen kennis, interpretatie en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren en te verifiëren. De inhoud van de websites is samengesteld door, namens, middels, via of in opdracht van Netpage®  of opdrachtgever. De website wordt door Netpage®  niet beoordeeld op juistheid, volledigheid en rechtmatigheid. Netpage®  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving van alle via Netpage®   gecreëerde websites en aanverwanten producten.
6.5 De wederpartij vrijwaart Netpage®  voor elke aansprakelijkheid jegens derden voortvloeiend uit zijn opdracht, alsmede voor elke aansprakelijkheid jegens derden in verband met het gebruik of het niet kunnen gebruiken door de wederpartij van de door Netpage®  ter beschikking gestelde technische en digitale diensten en programma’s.
6.6 Door het sluiten van een overeenkomst met Netpage®  erkent de opdrachtgever dat het programma van Netpage®  een gestandaardiseerd product is en dat de standaardfuncties de functionaliteiten van de modules beperkt tot het voorgestelde. De online software van Netpage®  wordt niet op maat geleverd en kan hierdoor mogelijk niet aan alle specifieke behoeften voldoen. Netpage®  streeft naar een hoge mate van technische ontwikkeling en verzoek de programmatuur zoveel mogelijk op de wensen van de opdrachtgever af te stemmen.
6.7 Netpage®  verschaft iedere Licentienemer / opdrachtgever een toegangscode die de Licentienemer in staat stelt toegang te krijgen tot de Netpage®  software waarvoor de Licentie is verleend. De licentiehouder is zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van de verkregen toegangscode. Indien de toegangscode bij derde bekent raakt dient de licentiehouder dit aan Netpage®  te melden, waarna een andere toegangscode wordt toegestuurd. Netpage® is niet verantwoordelijk voor het toelatingsbeleid voor website beheer van gebruikers en is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies of bekendwording van inloggegevens van/door een Licentiehouder/ opdrachtgever/ gebruiker. Hieronder valt ook een eventuele externe aanval om gegevens openbaar te krijgen (hacken)
6.8 De Afnemer is zelf verantwoordelijk voor (de extra kosten voor) overschrijding van de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer (versturen van tekst of afbeeldingen over het internet via de server van Netpage®  van en naar de website van de opdrachtgever). Bij overschrijding van de ter beschikkinggestelde data limieten zal de opdrachtgever worden geïnformeerd en zal indien gewenst de datalimiet tegen een vooraf vaststaande vergoeding worden uitgebreid.
 
7. Overmacht
 
7.1 Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al het geen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
7.2 Netpage®  is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen tijdelijk of blijvend onmogelijk is geworden door overmacht.
7.3 Netpage®  kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verlies van beeld of tekstbestanden en enige andere ingevoerde en/of geplaatste gegevens, waaronder, maar niet beperkt tot, de teksten en foto’s op de middels het Netpage®  programma gecreëerde website.
 
8. Tarieven en Prijzen
 
8.1 Tenzij anders is vermeld, zijn alle gecommuniceerde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen exclusief 19% BTW.
 
8.2 Netpage®  heeft het recht de tarieven ieder moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt d.m.v. publicatie op de website van Netpage®. Indien de opdrachtgever van Netpage®  een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening zijn beroep of bedrijf) is die consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden als de prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt.
8.3 Indien na het sluiten van de overeenkomst binnen 3 maanden een wijziging in de prijs optreedt zal deze wijziging geen invloed hebben op de met de opdrachtgever overeengekomen prijs. Prijsverhogingen na een periode van 3 maanden zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever. Deze heeft gedurende1 kalendermaand na de mededeling van de prijsverhoging, de mogelijkheid om de overeenkomst te beëindigen, op de manier zoals bij 5.3 beschreven. Reeds verschuldigde bedragen worden niet gecrediteerd. Bij niet tijdige opzegging vindt stilzwijgende voortzetting van de overeenkomst tegen de verhoogde prijs plaats.
 
9. Betalingen
 
9.1 De betalingsverplichting van de opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Netpage®.
9.2. De betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Netpage®  aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag op de rekening van Netpage®  is bijgeschreven.
9.3 Ingeval van wanbetaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de wederpartij.
9.4 Netpage®  stuurt de opdrachtgever jaarlijks of maandelijks, digitaal of op papier een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst. Deze factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan. Gezien de opzet van het Netpage Website builder programma zullen betalingen vooraf gedaan moeten worden. De factuur is na betaling direct bij de instellingen van een gebruiker beschikbaar.
9.5. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder nadere in gebreke stelling. Netpage®  heeft het recht om de diensten te blokkeren tot het openstaande bedrag op de rekening van Netpage®  is bijgeschreven.
9.6. Indien een opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, dan kan deze binnen twee weken na factuurdatum schriftelijk bezwaar aantekenen. Netpage®  zal na ontvangst een onderzoek instellen naar de correctheid van de factuur en binnen 8 werkdagen respons geven.
9.7. Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd of niet aan Netpage®  is voldaan.
9.9. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt Netpage®  een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering.
9.10 De door de abonnee verschuldigde bedragen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan.
9.11 De facturatie vanuit Netpage®  verloopt voornamelijk digitaal. Indien gewenst kan de opdrachtgever aangeven om de factuur op papier te ontvangen.
9.12 Zolang de opdrachtgever geen volledige betaling heeft verricht, kan hij geen gerechtelijk gebruik maken van de diensten van Netpage®  en blijft een eventueel op zijn verzoek aangevraagde domeinnaam ter beschikking van Netpage®  zulks ongeacht de rechten welke de opdrachtgever op deze domeinnaam zou kunnen doen gelden. Van die rechten wordt de opdrachtgever geacht afstand te hebben gedaan, tot het moment van volledige betaling van de factuur en eventueel bijkomende kosten. Netpage® draagt geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het verliezen van de opdrachtgevers recht(en) op de domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen.
 
10. Aansprakelijkheid
 
10.1 Verwacht mag worden dat Netpage®  zich inspant om de overeengekomen dienstverlening naar beste inzicht en vermogen te leveren.
10.2 Netpage®  is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden. Netpage®  kan hier weinig of geen invloed op uit oefenen. Netpage®  kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Netpage®  of het verbreken ervan, ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Netpage®
10.3 Iedere aansprakelijkheid van Netpage®  voor enige vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
10.4 Bij het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet niet voor 100% te beschermen valt. Men moet er van uitgaan dat al deze data voor derde inzichtelijk zou kunnen zijn. Netpage®  kan in geen enkele vorm aansprakelijk worden gesteld voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Netpage®  kan niet aansprakelijk worden gehouden voor beveiliging of misbruik door derden van gegevens die worden verzonden of ontvangen via het internet.
10.5 Netpage®  zal zich inspannen om de beschikbaarheid van het Elektronische Product zo groot mogelijk te doen zijn, alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen/ laten) verhelpen. Een storing met betrekking tot een Elektronisch Product kan evenwel niet leiden tot schadevergoeding door Netpage®  aan de opdrachtgever. Netpage®  is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de software wordt verkregen. Netpage®  garandeert uitsluitend dat de software gedurende 10 werkdagen na aanschaf functioneert conform de specificaties die in de door Netpage®  ter beschikking gestelde documentatie staan vermeld. Indien dat aantoonbaar niet het geval is, zal Netpage®  , ofwel de software herstellen, of terugnemen, waarbij de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van de door hem betaalde licentievergoeding. Dit geldt niet voor gebreken die (a) veroorzaakt zijn door onoordeelkundig gebruik of gebruik in strijd met overeenkomst, (b) niet reproduceerbaar zijn, (c) veroorzaakt zijn door gebrekkig functioneren van programmatuur, apparatuur, netwerkenen telecommunicatievoorzieningen in verband met het gebruik van de Software, en (d) aan opdrachtgever zijn toe te rekenen.
 
11. Overdracht van rechten en verplichtingen
 
11.1 De opdrachtgever is niet gerechtigd rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.
 
11.2 Netpage®  is gerechtigd de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen zonder nadere toestemming van de wederpartij over te dragen aan een andere partij waarvan zij overtuigd is dat deze vergelijkbare of verbeterde kwaliteit kan en voor acceptabele periode zal blijven leveren.
 
12. Buitengebruikstelling
 
12.1 Netpage®  heeft het recht zonder opgaaf van rede de geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen ten behoeve van werkzaamheden en of betalingsachterstand van opdrachtgever.
 
12.2 Netpage®  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit de buitengebruikstelling.
 
13. Gebreken
 
13.1 Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken vanuit Netpage®  maximaal 8 dagen na levering schriftelijk de gebreken kenbaar te maken. Na het verstrijken van deze periode vervalt alle aanspraak jegens Netpage®.
13.2 Het aangeven van gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd of geconstateerd had kunnen worden. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak van Netpage®.
13.3 Bij het in gebreken blijven van de levering van het product door Netpage®, zullen mist bovenstaande punten in acht genomen zijn, de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed worden.
13.4 De constatering van gebreken schort de verplichting van opdrachtgever tot nakoming van de verplichtingen van opdrachtgever niet op.
 
14. Wijziging van de voorwaarden
 
14.1 Netpage®  behoudt zich het recht om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
14.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
14.3 Indien een opdrachtgever een wijziging in de voorwaarden niet wil accepteren, kan deze tot op de datum waarop nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden, mits deze na de ingangsdatum van de wijziging is.
14.4 Bij wijziging van de naam- en/of adresgegevens dient de wederpartij zowel de oude als de nieuwe gegevens schriftelijk ten minste veertien dagen voor de ingangsdatum van de wijziging aan Netpage®  door te geven.
 
15. Geschillenregeling en toepasselijk recht
 
15.1 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Netpage®  en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
15.2 Op de overeenkomst is internationaal en Nederlands recht van toepassing.
15.3 Alle geschillen met betrekking tot de door Netpage®   gesloten overeenkomsten worden gebracht voor de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage. Netpage®  is tevens gerechtigd om een geschil met een wederpartij die een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening zijn beroep of bedrijf) voor te leggen aan de op basis van de wet relatief bevoegde rechter. Als dat een andere rechter is dan de rechter s-Gravenhage, en Netpage®  legt het geschil voor aan de rechter te s-Gravenhage, dan is die bedoelde consument gerechtigd om binnen 6 weken nadat Netpage®  zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, voor beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
15.4 Indien en voor zover een bepaling van deze voorwaarden op basis van de wet als onredelijk bezwarend wordt beschouwd jegens een wederpartij die een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening zijn beroep of bedrijf) en die wederpartij vernietigt dat beding, dan treedt in de plaats van het vernietigde beding een beding dat niet onredelijk bezwarend is maar de belangen van Netpage®  zo goed mogelijk beschermt.
 
16. Programmatuur, data en product
 
16.1 Het staat een derde partij niet vrij om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Netpage®  onderdelen van of gebruikt door Netpage®  te verhuren, verkopen of uit te lenen. Alle programmatuur alsmede programma’s die in enige mate eigendom of gebruikersrechtelijk bij Netpage®  horen mogen enkel vanuit Netpage®  of met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming worden verkocht, verhuurd of uitgeleend.
 
16.2 Het is de wederpartij niet toegestaan de bij Netpage®  behorende software, foto’s en teksten te kopiëren of op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, dan wel de software aan te passen, de code te verveelvoudigen of te vertalen .
 
16.3 Software die door Netpage®  aan een opdrachtgever of wederverkopende partij tegen betaling dan wel kosteloos ter beschikking wordt gesteld, blijft eigendom van Netpage®. Er vindt geen verkoop of eigendomsoverdracht van de software plaats. De wederpartij is niet bevoegd om de software als eigendom te beschouwen en vanuit die positie te verkopen, te bezwaren of te vervreemden.
 
17. Rechten en plichten
 
17.1 Intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke rechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, beeldrecht, octrooirechten, rechten tot bescherming van prestaties inclusief databankrechten, zowel ten aanzien van de software berusten in zijn geheel bij Netpage®. De licentienemer/ opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.
 
18. Verplichtingen van en aan Netpage®
 
18.1 Netpage®  zet zich in om de overeengekomen diensten zo optimaal en zorgvuldig mogelijk aan de opdrachtgever te verlenen, met inachtneming van de haar ten dienste staande technische middelen.
18.2 Netpage®  draagt zorg voor de beschikbaarheid van de diensten, waarbij zij zich tot het uiterste inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. Netpage®  kan niet garanderen dat de verbindingen met Netpage®  of het Internet optimaal gebruik en toegang bieden, in het bijzonder niet wanneer Netpage®  van het gebruik en de levering van deze verbindingen afhankelijk is van derden (telecommunicatiebedrijven, kabelexploitanten, etc.).
18.3 Netpage®  staat niet in voor geschiktheid van de diensten voor het doel dat de opdrachtgever voor ogen heeft, ook niet als dit doel vooraf aan Netpage®  kenbaar is gemaakt. De Afnemer doet afstand van zijn recht op vernietiging van de overeenkomst wegens dwaling.
18.4 De partijen die verantwoordelijk worden gesteld, of betrokken worden bij activiteiten van Netpage®  verklaren en erkennen hierbij dat het gegenereerde adressenbestand uniek is en op geen enkele wijze kan worden samengesteld uit gegevens die publiekelijk beschikbaar en/of toegankelijk zijn en dat het adressenbestand het exclusieve eigendom is van Netpage® en dat tot eventueel verkoop of overdracht zal blijven. Alle rechten met betrekking tot het adressenbestand liggen bij Netpage®.
18.5 De communicerende partij is verplicht om erop toe te zien dat personen of bedrijven die door hen bij de uitvoering van de communicatie actie worden ingeschakeld, in welke hoedanigheid dan ook, zich aan alle toepasselijke algemene voorwaarden van Netpage®  zullen houden.
18.6 De betrokken partijen zijn er zich van bewust dat het Netpage®  communicatieplan en adressenbestand waardevolle en vertrouwelijke informatie bevat. De van het communicatieplan en adressenbestand deel uitmakende adressen en strategieën zullen dan ook niet door de betrokken partijen worden toegevoegd aan eigen bestanden of bestanden van derden in beheer van de betrokken partij noch worden doorverkocht /doorgegeven aan derden.
18.7 De bij Netpage®   betrokken partijen zullen zoals Netpage®  zelf, alle op het gebruik van persoonsgegevens toepasselijke wet- en regelgeving, en alle van toepassing zijnde gedragscodes, zorgvuldig naleven.
 
18.8 Netpage®  heeft het recht om zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn, overeenkomsten die naar het redelijk oordeel van Netpage® naar inhoud of vorm in strijd met de wet (kunnen) zijn, te annuleren of blokkeren.
 
18.9 Bij Netpage®  betrokken partijen, zullen zorg dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen,rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.
 
18.10 Indien betrokken partijen in andere landen dan Nederland en/of lidstaat van de Europese Unie de gegevens van Netpage®  bewerken, zullen zij dat doen in overeenstemming met de wet- en regelgeving van de/ het betreffende lidstaat/ land en/of zullen in een land buiten Nederland en/of de Europese Unie de gegevens slechts bewerken na schriftelijke toestemming van Netpage®.
 
18.11 De geheimhoudingsplicht van bij Netpage®  betrokken partijen, op basis van art 12 Wet bescherming persoonsgegevens, kan enkel worden doorbroken (a)wanneer een wettelijk voorschrift verplicht om gegevens te verstrekken,(b) in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst of (c) wanneer een door Netpage®  aangewezen functionaris de betrokken partijen de noodzaak tot mededeling heeft aangegeven.